Co musí obsahovat žádanka od zaměstnavatele

Na prohlídku je třeba se objednat

(1) Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti:

 

 • identifikační údaje zaměstnavatele:
 1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele
  nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
  je-li zaměstnavatelem právnická osoba
 2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu
  popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
 3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje
  nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec

 

 • identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání
  a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu popřípadě místo pobytu
  na území České republiky, jde-li o cizince

 

 • údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje
  o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání
  dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru

 

 • druh požadované pracovnělékařské prohlídky
   
  v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost

 

 • důvod k provedení prohlídky
  v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky.

 

(2) V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se odstavec 1 použije obdobně.

DLE Vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 15